Stichting Wij de Ouders stelt Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor alle vaccinschade bij kinderen – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

‘U zet Nederlandse ouders en kinderen willens en wetens op het verkeerde been, met alle schadelijke risico’s van dien’

—————————————————————————————————————————————–

Advocatenkantoor Open Legal Advocaten heeft op 15 juli namens Stichting Wij de Ouders Hugo de Jonge aansprakelijk gesteld voor het verstrekken van onvolledige en misleidende informatie over de Covid vaccins, zijn propaganda om deze experimentele injecties ook aan kinderen (12-17) te geven, en de zeer ernstige gezondheidsschade die deze totaal onnodige ‘vaccins’ nu al bij kinderen aanrichten.

De aangetekende brief begint Hugo de Jonge eraan te herinneren dat hij van meet af aan een vaccin als de enige oplossing voor Covid-19 heeft gepresenteerd, en hij zich steeds meer ontpopt heeft als een ‘commercieel vertegenwoordiger van de vaccinfabrikanten’, in plaats van een minister die daadwerkelijk de volksgezondheid voorop stelt.

‘In de visie van cliënt zet u met uw handelwijze willens en wetens de Nederlandse burgers en nu ook de kinderen op het verkeerde been, met alle schadelijke risico’s van dien. Hierbij gaat u steeds verder in uw uitspraken, waarbij u op ontoelaatbare wijze grenzen overschrijdt. Meerdere van uw uitspraken zijn immers onjuist, althans u zult niet in staat zijn om deze te onderbouwen, laat staan aan te tonen.’

De Jonge erkende in november zelf dat deze vaccins ‘een risico’ zijn

De Jonge beweert steeds dat het vacccin ‘veilig en effectief’ is, en je ‘in hoge mate beschermd’ wordt. ‘Daarentegen blijkt het tegendeel het geval te zijn.’ Dat blijkt alleen al uit het feit dat de EMA slechts een voorlopige (nood)goedkeuring heeft gegeven omdat nog niet bekend is of deze vaccins veilig en effectief zijn. In het EMA document over het Pfizer vaccin blijkt duidelijk dat we ons nog steeds in een experimentele fase bevinden, en de gevolgen van de vaccins de komende twee jaren nader onderzocht worden. (Pas in 2024 hoeft de ‘veiligheid’ te worden aangetoond – X.).

De minister kan geen onwetendheid veinzen, want op 16 november gaf hij in een brief aan de Tweede Kamer letterlijk aan dat het gebruik van (mRNA) technologie waarmee nog niet eerder vaccins zijn gemaakt, ‘een risico’ is. ‘Helaas hebben wij niet lang hoeven wachten op de mogelijke bijwerkingen,’ vervolgt de brief. Cliënt (en ondergetekende) bereikten de afgelopen weken in toenemende mate bijzonder verontrustende berichten over de vermoedelijke gevolgen van de inenting met het vaccin.’

‘Dergelijk berichten variëren van Covid-19 uitbraken binnen verzorgingstehuizen na vaccinatie tot milde lichamelijke klachten en van het optreden van blijvende verlammingsverschijnselen tot zelfs het overlijden van de gevaccineerde persoon. Opvallend is dat deze vastgestelde feiten telkenmale binnen een relatief kort tijdsbestek na vaccinatie zijn opgetreden.’ Zo is er een ‘waarschijnlijk verband’ vastgesteld met het veroorzaken van een hartspierontsteking bij met name jonge mensen. Dat is inmiddels ook door het Nederlandse Lareb erkend. (Zie ook ons artikel: 11-06: 800 kinderen en jongeren krijgen hartontsteking na Covid vaccinaties / Aantal gevallen 40 x hoger dan normaal).

Van toeval kan geen sprake meer zijn

Van toeval kan volgens Wij de Ouders dan ook geen sprake meer zijn. De vaccins zijn als rechtstreekse oorzaak van een ongekend hoog aantal zieken, gehandicapten en doden aan te wijzen. Er wordt ook gewezen op het Spaanse wetenschappers die het voor mensen toxische grafeenoxide in het vaccin hebben ontdekt. ‘Deze stof kan uiteindelijk leiden tot orgaanfalen en daarmee zelfs tot overlijden.’

Een snel toenemend aantal vooraanstaande deskundigen roept op om onmiddellijk met de vaccins te stoppen. Voormalig vicepresident en chief of science van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon, wordt met name genoemd (zie onze diverse eerdere artikelen over hem, waaronder de meeste recente op 17 juli). Steeds meer experts noemen het geen ‘vaccin’ meer, maar wat het in werkelijkheid is: experimentele gentherapie.

Virus nooit geïsoleerd; PCR-test totaal ongeschikt

Het Covid-19 virus is – ondanks valse claims in de media – door de internationale wetenschap nog steeds niet geïsoleerd. ‘Bewijs daarvan is nooit geleverd. Ook de Nederlandse overheid is tot op heden niet in staat gebleken het tegendeel aan te tonen.’ De Stichting vraagt dan ook alsnog om dat bewijs, ‘maar verwacht evenwel dat u hierin niet zult slagen.’

De PCR test is ook volgens de ontwikkelaar van het in slechts 48 uur opgestelde corona PCR- testprotocol, drh. Christian Drosten, ‘niet gebaseerd op een virus isolaat… Kortom, naast het feit dat de Nederlandse burger al anderhalf jaar wordt getest op ‘iets’ waarvan niet duidelijk is wat men precies test, wordt diezelfde burger vervolgens geïnjecteerd met een zeker middel dat tegen dit ‘iets’ effectieve bescherming zou moeten bieden.’

Op 20 april 2021 verscheen in het vakblad The Lancet een studie waaruit bleek dat de aangetoonde risicovermindering (ARR) door het Pfizer vaccin slechts 0,84% is (in Israël slechts 0,46% – X.). De EMA schrijft in zijn document letterlijk dat ‘de effectiviteit, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin niet is onderzocht in immuno-gecompromitteerde individuen,’ en dat ‘de duur van de bescherming door het vaccin onbekend is, omdat het nog steeds moet worden bepaald in lopende klinische testen,’ en dat het vaccin ‘mogelijk niet alle ontvangers beschermt.’

‘Uw stelling dat het vaccin kinderen beschermt is volledig onderuit gehaald’

‘Bovenstaande feiten halen uw stelling dat het Covid 19 vaccin de kinderen (en hierdoor zelfs anderen) een effectieve bescherming zou bieden tegen een toekomstige virusgolf, volledig onderuit,’ vervolgen de advocaten. Toediening van het vaccin aan gezonde kinderen is ‘volstrekt zinloos en onnodig.’ Er wordt in dit kader verwezen naar een door de WHO vastgestelde IFR van slechts 0,23%, maar dat is recent bijgesteld naar 0,15%. ‘Hiermee is aangetoond dat de risico’s van het virus in wezen vergelijkbaar zijn met deze van de jaarlijkse seizoensgriep.’

Voor kinderen is er eigenlijk geen enkel risico, omdat zij niet of nauwelijks vatbaar zijn gebleken voor het virus. Dat blijkt ook uit de eigen cijfers van het RIVM: in de periode van 5 april tot heden zijn ‘slechts twee overlijdensgevallen geregistreerd. Niet eens is aangetoond dat deze personen ook daadwerkelijk aan Covid-19 zijn overleden’ (en niet aan reeds bestaand onderliggend lijden).

‘De boodschap die u kinderen meegeeft, dat zij het ‘doen voor de bescherming van een ander’, raakt wetenschappelijk gezien kant noch wal. Het is een algemeen bekend gegeven dat een vaccin niet bedoeld is om een ander te beschermen tegen een virusinfectie, maar juist enkel erop gericht is om de gevaccineerde persoon in kwestie bescherming te bieden.’ Bovendien heeft Pfizer (noch een andere fabrikant) ooit bewijs kunnen leveren dat hun injecties daadwerkelijk bescherming bieden tegen ‘besmettingen’.

RIVM geeft toe dat ziekenhuis en ICT-bezetting ‘stabiel laag’ blijven

Omdat het virus doorlopend muteert, is de waarde van een eventueel vaccin sowieso zeer twijfelachtig. Bovendien kunnen natuurlijke mutaties weliswaar besmettelijker zijn, maar die zijn tegelijkertijd altijd minder gevaarlijk. Dat blijkt ook uit de RIVM cijfers van het aantal ziekenhuis- en IC opnames. Dat is drastisch gedaald naar een zeer laag niveau.

Dat het aantal zogenaamde ‘besmettingen’ nu ineens toeneemt is dan ook ‘geheel te verklaren door het enkele feit dat momenteel onder jongeren massaal getest wordt.’ Jaap van Dissel heeft dit op 9 juli erkend, en erop gewezen dat er buiten de nu geteste leeftijdsgroep ‘geen evidente toename’ is, en er ‘ook geen effect te zien is op de ziekenhuis of IC-bezetting, die stabiel laag zijn.’

‘Ten overvloede stelt cliënt dat aantoonbaar wordt getest met behulp van een gebrekkige PCR-testmethodiek, die naar haar aard nooit bedoeld is om te worden ingezet als diagnostisch middel om Covid-19 (noch om enige andere virus’besmetting’- X.) te detecteren. Het gevolg hiervan is dat een ongekend hoog aantal vals-positieve testresultaten ontstaat, hetgeen ertoe leidt dat de gecommuniceerde ‘besmettingscijfers’ volstrekt nietszeggend zijn.’

‘U ontneemt kinderen de keuze omdat ze niet worden geïnformeerd over risico’s’

‘Gezien het bovenstaande, acht cliënt het absoluut onverantwoord dat u het door u gepropageerd vaccinatiebeleid ten aanzien van de kinderen voortzet. Kwalijk is overigens dat u hierbij doet overkomen alsof de kinderen (van 12 jaar) een weloverwogen zelfstandige keuze zouden kunnen maken.’ Sowieso ontneemt De Jonge de kinderen deze keuze, ‘aangezien zij niet zijn geïnformeerd over de schadelijke risico’s van de vaccinatie. Deze risico’s deelt u immers niet tijdens uw propagandacampagnes. Bijgevolg is geen sprake van informed consent.’

Integendeel, de minister ‘speelt welbewust in op de gevoelens’ van kinderen door (valselijk) te beweren dat zij ‘het doen voor een ander’, of via deze weg hun vrijheid terugkrijgen. ‘Namens cliënt stel ik u om die reden aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van u handelwijze nu en in de toekomst optreedt bij de gevaccineerde kinderen,’ niet alleen vanwege zijn vaccinatiebesluiten, maar ook vanwege ‘de wijze waarop u publiekelijk de kinderen en hun ouders op het verkeerde been zet.’

Hugo de Jonge als minister èn persoonlijk aansprakelijk gesteld

Daarom wordt De Jonge niet alleen als minister, maar ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. ‘De wijze waarop u de betreffende publieke uitlatingen doet impliceert dat ter zake geen sprake is van parlementaire onschendbaarheid in de zin van artikel 71Gw.’ De Jonge wordt dan ook verzocht zijn propaganda om kinderen aan te zetten tot vaccinatie ‘per direct te staken’, en zijn eerdere uitspraken te rectificeren. ‘Dit op een zodanig wijze dat bij de kinderen en hun ouders een eerlijk beeld over het BioNTech/Pfizer vaccin ontstaat. Met uw huidige handelwijze brengt u de kinderen onnodig in gevaar.’

Tevens wordt gevraagd waarom niet geleerd is van het Mexicaanse griepvaccin debacle. Ook toen werd een ‘killervirus’ gepropageerd dat in realiteit minder schadelijk was dan een gewone griep. Ondertussen hadden internationaal duizenden kinderen hersenletsel (narcolepsie) opgelopen door deze vaccins, waar de Nederlandse overheid in 2018 voor miljoenen een schadevergoeding voor moest uitkeren. ‘Een vergelijkbaar scenario dreigt zich althans opnieuw af te spelen.’

Hugo de Jonge heeft tot vandaag om te reageren op deze aansprakelijkstelling en de hierin genoemde eisen. De minister wordt aangeboden in overleg te gaan, omdat de Stichting van plan is om gerechtelijke vervolgstappen te nemen.

Misdaden tegen de menselijkheid na staatsgreep

(Ik ben geen rechtsexpert, maar volgens mij kan Hugo de Jonge nu al vervolgd worden wegens het aanzetten tot het toebrengen van ernstig letsel, dood door schuld, en als het zo doorgaat, en de waarschuwingen van experts zoals dr. Michael Yeadon komen uit, later ook voor ernstige misdaden tegen de menselijkheid en het meehelpen veroorzaken van massamoord en genocide. Het feit dat hij geen enkele wetenschappelijke, medische, biologische of biochemische achtergrond heeft (en hij mogelijk juist hierom deze cruciale ministerportefeuille heeft gekregen), ontslaat hem in geen geval van zijn mede verantwoordelijkheid.

Maar als u mij vraagt of ik er veel vertrouwen in heb dat deze brief positieve gevolgen gaat hebben, dan zeg ik nee. Zoals ik al heel vaak heb geschreven is er naar mijn overtuiging namelijk sprake van een verkapte coup, een interne staatsgreep, uitgevoerd door onze eigen bestuurders namens een globalistische klimaat-vaccin ‘kabaal’, een soort eugenetische sekte zelfs, die zowel de media als de rechterlijke macht volledig in zijn greep heeft gekregen. Het ENIGE dat deze staatsgreep nog kan stoppen is MASSALE (vreedzame doch aanhoudende) burgerlijke ongehoorzaamheid. – X.)

 

Xander

(1) Stichting Wij de Ouders

Zie ook o.a.:

18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins ( / Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000 )
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
11-07: Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’
09-07: Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
02-07: Maakt dit 12 jarige meisje, dat ernstig gehandicapt raakte na Covid vaccinatie, mensen wakker?
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers
24-06: Update EU vaccinatie statistieken: 15.472 doden en bijna 600.000 met ernstige gevolgen
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
11-06: 800 kinderen en jongeren krijgen hartontsteking na Covid vaccinaties – CDC met ‘spoed’ bijeen
07-06: Prognose op basis van Pfizer cijfers: 468 Nederlandse kinderen krijgen zeer ernstige gevolgen van eventuele vaccinatie
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavirus massale depopulatie kunnen veroorzaken
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (Pierre Capel)
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’

2020:

21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *