“Deze weken gaan er grote dingen gebeuren op drie verschillende continenten.” – CommonSenseTV


Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949:

“De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”

Maximale straf schending: De doodstraf.

Hoe de Farmaceutische industrie ons belazeren

Reiner Fuellmich legt in 2 minuten uit hoe deze p(l)andemie is afgekondigd (Nederlands ondertiteld):

video