Nieuwe meta studie naar mondkapjes bewijst dat ze nutteloos en zeer schadelijk voor de gezondheid zijn – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Mondkapjes die door het algemene publiek worden gedragen worden alom door wetenschappers als een infectierisico beschouwd – Alle ervaringen met pandemieën tonen al meer dan 100 jaar aan dat mondkapjes NIET werken bij de bestrijding van een virus, en ongeschikt zijn als bescherming

—————————————————————————————————————————————–

Gisteren presenteerden Nederlandse mainstream media triomfantelijk een studie die eindelijk zou aantonen dat mondkapjes wèl werken. Een korte blik op de opdrachtgever van dit onderzoek zei ons echter genoeg: het zwaar door de Duitse staat en Europese Unie gesubsidieerde Max Planck Instituut. Zeker in 2020 en 2021 geldt voor wat tegenwoordig voor ‘de wetenschap’ doorgaat ‘diens brood men eet…’. Van dit soort ‘wij van WC eend…’ onderzoekers hoeven we daarom geen enkele objectieve of kritische conclusie meer te verwachten – integendeel, ze laten zich net als in oude tijden gebruiken om overheidsbeleid van een goedkeuringsstempel te voorzien. Overigens kwam een omvangrijke Duitse metastudie onlangs tot de totaal tegengestelde conclusie dat mondkapjes nutteloos en enkel zeer schadelijk voor de gezondheid zijn.

Een uurtje lezen op de website van het Max Planck Instituut, en het wordt overduidelijk dat de hieraan verbonden instituten en wetenschappers als twee handen op één buik met de officiële instanties zijn. Nul kritische noten, en geen enkel onderzoek dat ook maar enigszins afwijkt van wat de overheden beweren. We lazen zelfs een oproep om meer te doen tegen stemmen die kritisch zijn op vaccinaties, bijvoorbeeld door deze van het internet te weren, zodat dit ‘democratischer’ zou worden…

De inquisitie is onder een andere naam weer teruggekeerd

Aan het begin van de 17e eeuw sleepte de politiek toen nog zeer machtige Katholieke Kerk Galileo Galilei voor de inquisitie, omdat hij net als Copernicus in de 16e eeuw beweerde dat de aarde om de zon draait, net als de andere planeten (het heliocentrische wereldbeeld), en wij niet het centrum van het heelal zijn (het geocentrische wereldbeeld). Diverse gevestigde ‘wetenschappers’ en ‘wetenschappelijke’ en theologische stellingen werden aangehaald om zijn ongelijk te ‘bewijzen’. Pas in 1992 (!) sprak de toenmalige paus Johannes Paulus II zijn excuus uit, en werd zijn naam door het Vaticaan gezuiverd.

Nu hebben we feitelijk eenzelfde situatie, doordat een andere, randreligieuze, communistische ‘sekte’ die draait om één specifieke klimaat- en vaccinvisie wereldwijd is gaan bepalen wat wel en wat niet ‘waar’ is, wat de wel en niet geaccepteerde ‘feiten’ zijn, en deze visie met steeds meer propaganda, desinformatie, en almaar hardere onderdrukkende maatregelen aan de samenleving oplegt. De bevindingen en standpunten van wetenschappers die uit de voorgeschreven pas lopen, zelfs hoog in aanzien staande mensen zoals Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, worden achteloos terzijde geschoven en verketterd.

Metastudie: mondkapjes nutteloos en enkel (zeer) schadelijk voor de gezondheid

Maar er zijn gelukkig nog steeds wetenschappers die hun spreekwoordelijke ziel niet aan de duivel hebben verkocht. Uit bijvoorbeeld een recente Duitse metastudie kwam naar voren wat al ruim een eeuw bekend is, namelijk dat mondkapjes nutteloos zijn, en enkel grote schade aan de gezondheid veroorzaken. Van de 44 wetenschappelijke onderzoeken waarin aanzienlijke negatieve gevolgen van mondkapjes worden aangetoond, werden er 22 in 2020 gepubliceerd, en 22 in het kader van Covid-19. Het betrof 31 experimentele en 13 waarnemingsstudies. 68% richtte zich op de bekende blauwe mondkapjes en N95 kapjes.

Bekendste schadelijke gevolg van het dragen van mondkapjes is het snel dalen van het zuurstofgehalte in het bloed, wat al op de zeer korte termijn klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en concentratiestoornissen veroorzaakt. Van de 11 relevante studies op dit gebied constateerden er 9 een stijging van CO2 bij mondkapjesdragers. Het literatuuroverzicht bevestigt dat mondkapjes tevens ongewenste medische gevolgen hebben voor het functioneren van onze organen.

Verhoogde ademweerstand, hartslag, bloeddruk leidt tot uitputting, verwarring en ziekte

Al in 2005 bleek uit een gerandomiseerde crossover-studie dat het dragen van chirurgische (blauwe) mondkapjes door gezonde zorgmedewerkers (18 tot 40 jaar oud) al na 30 minuten tot meetbare fysische gevolgen met verhoogde transcutane (door de huid heen) CO2 waarden en significante veranderingen in de bloedsamenstelling leidt. Door het sterk verhoogde ‘terug inademen’ van CO2 ontstaat er een verhoogde ademweerstand, waardoor het lichaam steeds meer inspanning moet leveren, en de hartslag flink omhoog gaat. In andere studies wordt bevestigd dat dit tot een gevoel van uitputting en hitte leidt, en tevens jeuk veroorzaakt. Een verhoogd CO2 gehalte en lager zuurstofgehalte in het bloed gaat daarnaast gepaard met verschijnselen zoals verwarring, desoriëntatie en een verminderd denkvermogen.

De schadelijke veranderingen lijken in het begin nog gering, maar door het frequent dragen van mondkapjes is er sprake van een optelsom van almaar groter wordende lichamelijke belasting. ‘Op de lange termijn zijn ziekte-relevante gevolgen van mondkapjes te verwachten,’ luidt dan ook de waarschuwing. Hoge bloeddruk, aderverkalking, hartziekten (metabolisch syndroom) en neurologische stoornissen behoren tot de onvermijdelijke gevolgen bij mensen die gedurende lange tijd regelmatig mondkapjes dragen.

Het staat vast dat zelfs een geringe CO2 stijging in de ingeademde lucht leidt tot hoofdpijn, problemen met de luchtwegen (astma), verhoogde bloeddruk en verhoogde hartslag met bloedvatschade, en tenslotte ook neuropathologische en cardiovasculaire problemen. Vergelijkbare gevolgen ontstaan door een slechts licht verhoogde ademdruk over een langere periode. Voor zwangere vrouwen is een verhoogd CO2 niveau extra schadelijk, omdat de bloedtoevoer naar de placenta erdoor wordt beïnvloed.

Stress, paniekaanvallen, hyperventilatie, denkstoornissen, hoofdpijnen

Het is onomstotelijk bewezen dat de mondkapjes deze aanzienlijke en op den duur ook blijvende gezondheidsschade veroorzaken. De menselijke hersenen reageren vrijwel onmiddellijk op een te laag zuurstofniveau en een iets verhoogde CO2 inname door het afgeven van het stresshormoon noradrenaline. Uit adem-provocatietesten kwam naar voren dat het CO2 gehalte slechts 5% hoeft te bedragen om al binnen 15 tot 16 minuten een paniekaanval te kunnen veroorzaken. Het normale gehalte CO2 in de uitgeademde lucht bedraagt circa 4%.

Neurologen uit de VS, Groot Brittannië en Israël constateerden dan ook dat mondkapjes voor epileptici ongeschikt zijn, omdat ze hyperventilatie kunnen veroorzaken. Het gebruik van mondkapjes verhoogt de ademfrequentie namelijk met maar liefst 15% tot 20%.

Uit een steekproef onder 343 zorgmedewerkers in New York bleek dat 71,4% aan aanwijsbare lichamelijke (ziekte-)verschijnselen leed door het dragen van mondkapjes. 28% kreeg zelfs last van chronische gezondheidsproblemen, en moest daar medicijnen voor slikken.

In 2020 werden in het kader van Covid-19 alle gebruikte soorten mondkapjes uitvoerig onderzocht. Conclusie: ze veroorzaken al na 100 minuten aanzienlijke denk- en concentratiestoornissen, die rechtstreeks worden veroorzaakt door het lagere zuurstofgehalte in het bloed. Uit een andere studie bleek dat mondkapjes in ruim de helft van alle gevallen de directe oorzaak zijn van de hoofdpijnen waar veel mondkapjesdragers aan lijden.

Huidaandoeningen en infecties

Omdat mondkapjes de ademhalingswegen afdekken stijgt de lichaamstemperatuur, en wordt ook de luchtvochtigheid verhoogd, wat het natuurlijke milieu van de menselijke huid sterk verandert. Veel mensen krijgen last van rode en/of jeukende en droge huid, en een verhoogde talgproductie (acne). Huidaandoeningen worden erdoor verlengd en versterkt, en mensen worden kwetsbaarder voor infecties. Door zowel de blauwe mondkapjes als de N95 varianten krijgen bacteriën, schimmels en virussen zowel onder als op de buitenkant van de mondkapjes (die na slechts 10-15 minuten verzadigd zijn en dan sowieso niet meer werken) namelijk de kans zich snel te vermenigvuldigen.

De gezichtshuid is er niet voor gemaakt om langdurig afgedekt te zijn. Nu dat verplicht toch gedaan moet worden, zullen grote aantallen mensen last krijgen van ongewenste huidproblemen.

Aanzienlijke psychologische schade, vooral bij kinderen

Behalve de vele fysieke gevolgen en een sterk verminderde levenskwaliteit – omdat zelfs normale dagelijkse handelingen zoals eten, drinken en praten er nadelig door worden beïnvloed – is er ook psychologische schade geconstateerd. Mondkapjes leiden tot een gevoel van vrijheidsberoving en verlies van autonomie (wat wel eens precies de werkelijke bedoeling van de draagplicht kan zijn), wat vervolgens tot onderdrukte boosheid en onbewuste voortdurende afleiding kan leiden, vooral omdat het dragen van mondkapjes meestal door anderen wordt opgelegd.

Menselijke basiszaken zoals persoonlijke integriteit, het recht op zelfbestemming en autonomie worden door mondkapjes aangetast, wat naast een gevoel van onbehagen ook leidt tot het verlies van bepaalde psychomotorische, cognitieve en mentale capaciteiten, en een verminderd reactievermogen. Mondkapjes zijn bij uitstek schadelijk voor kinderen, bij wie ze vaak angst- en stressreacties veroorzaken. Veel kinderen worden ziek en depressief, nemen minder deel aan het leven, en trekken zich terug. (Een complete generatie kinderen en jongeren wordt dus ernstige schade toegebracht).

Media spelen nu en historisch een zeer kwalijke rol

Depressieve gevoelens komen sowieso vaak voor, namelijk bij 50% van alle onderzochte mondkapjesdragers. Het gevoel van angst wordt nog eens versterkt door de vaak overdreven en eenzijdige berichtgeving in de mainstream media. Uit een onderzoek naar de verslaggeving door de media over de ebola epidemie in 2014 bleek dat slechts 38% van de berichtgeving een wetenschappelijk waarheidsgehalte bevatte, en 42% het gevaar (sterk) overdreef. Maar liefst 72% van de mediaberichten waren er op gericht om bij de kijkers negatieve gevoelens over hun gezondheid op te wekken.

Harde cijfers liggen ons (nog) niet voor, maar wij schatten dat sinds 2020 hooguit 10% van de berichtgeving nog enige wetenschappelijke waarheidsgehalte bevat, en 90% het gevaar van het coronavirus (extreem) overdrijft. En wat het opwekken van gevoelens van angst en onzekerheid betreft: daar maakten en maken eigenlijk alle mainstream media – op een sporadische uitzondering na – zich 24/7/365 aan schuldig.

‘Mondkapjes zijn symbool van conformiteit en pseudo-solidariteit’

De mondkapjes zijn ‘een symbool van conformiteit en pseudo-solidariteit’ geworden, zo vinden wetenschappers in een van de onderzochte studies. De WHO wijst bijvoorbeeld enkel op de veronderstelde ‘voordelen’ van het dragen van mondkapjes, en probeert bij de dragers het (valse) gevoel op te wekken dat zij daadwerkelijk bijdragen aan de bestrijding van een virus.

Conclusie van de metastudie: ‘De mogelijke drastische en ongewenste werkingen die in multidisciplinaire vakgebieden zijn geconstateerd, onderstrepen de algemene draagwijdte van de wereldwijde besluiten om mondkapjes in te voeren… Volgens de literatuur bestaan er eenduidige, wetenschappelijke onderlegde ongewenste gevolgen voor mondkapjesdragers, zowel op fysiek als op psychisch en sociaal gebied.’

‘Geen enkel gefundeerd wetenschappelijk bewijs dat virus wordt tegengegaan’

‘Noch de WHO, noch het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), noch de nationale instituten (zoals het RIVM) ‘hebben met gefundeerde wetenschappelijke data een positief gevolg van mondkapjes voor de bevolking (in de zin van een gereduceerde verspreiding van Covid-19) bewezen,’ luidt dan ook het harde oordeel over de mondkapjesplicht.

‘In tegenstelling tot de wetenschappelijk gevestigde standaard van op bewijs gebaseerde geneeskunde hebben de nationale en internationale gezondheidsinstanties hun theoretische inschattingen over mondkapjes aan de samenleving opgelegd, hoewel het verplicht dragen van mondkapjes een bedrieglijk gevoel van veiligheid verschaft.’

‘Mondkapjes gedragen door het publiek vormen een infectierisico’

‘Uit infectie-epidemiologisch opzicht veroorzaken mondkapjes in het dagelijkse gebuik het risico op zelfbesmetting van de dragers van zowel de binnen- als de buitenkant (van de mondkapjes), en ook via besmette handen. Bovendien worden mondkapjes verzadigd van de uitgeademde lucht, waardoor potentiële infectieveroorzakers… zich aan binnenkant kunnen ophopen. De ongewone stijging van rhinovirussen in de Sentinel-studie van het RKI (Duitse RIVM) vanaf 2020 kan een bewijs van dit fenomeen zijn.’

Mondkapjes die door het publiek worden gedragen worden door wetenschappers als een infectierisico beschouwd, aangezien gestandaardiseerde hygiëneregels in de ziekenhuis niet door de samenleving kunnen worden nagevolgd.’ Daar komt nog eens bij dat het gedwongen ‘luider moeten spreken onder een mondkapje tot een verhoogde productie van aerosolen leidt (het verneveleffect)’ (dat tot 20 meter afstand meetbaar is, en wat alle social distancing automatisch volkomen zinloos maakt, aangezien mondkapjes dus al na 10 – 15 minuten verzadigd zijn en sowieso niet meer werken. En wie vervangt er iedere 10 minuten zijn of haar mondkapje?).

Alle moderne pandemieën bewijzen dat mondkapjes NIET helpen

‘De moderne geschiedenis toont aan dat reeds tijdens de influenza pandemieën 1918-1919, 1957-1958, 1968, 2002 en bij SARS 2004-2005, als ook bij de influenza van 2009 (Mexicaanse griep) mondkapjes in het dagelijkse gebruik niet het gehoopte gevolg in de strijd tegen virale infecties konden bereiken.’ (vet toegevoegd)

De ervaringen leidden ertoe dat wetenschappelijke studies reeds in 2009 beschreven dat het dagelijkse gebruik van mondkapjes geen significante werking met betrekking op virussen toont. Ook later classificeerden wetenschappers en instituten de mondkapjes als ongeschikt voor het beschermen van de dragers tegen virale luchtweginfecties. Zelfs bij het gebruik in ziekenhuizen ontbreekt bij de chirurgische mondkapjes een sterk bewijs voor de bescherming tegen virussen.’ (vet toegevoegd)

‘Ook in een praktische vergelijking tussen Zweden en Belarus enerzijds en de rest van Europa, als ook de VS (tussen de staten met of zonder mondkapjesplicht) zijn er zoals altijd geen positieve uitwerkingen op infecties of ziekten waargenomen. Zoals deze metastudie echter aantoont zijn de negatieve gevolgen in velerlei opzicht eenduidig bewezen en gedocumenteerd.’ (1)

Mondkapjes zijn enkel één groot ‘Great Reset’ gedragsexperiment

Zoals we van meet af aan al schreven zijn mondkapjes niets anders dan één groot gedragsexperiment, om te kijken of de bevolking inmiddels zo slaafs (en pardon me, ook gewoon dom) is gemaakt, dat ze met de meest zinloze en zelfs schadelijke maatregelen akkoord gaan.

Verplichte mondkapjes waren dan ook een ‘watershed moment’, waarmee de heersende machtselite kon meten in hoeverre de bevolking zich gewillig en zonder nadenken aan de geplande, onze complete samenleving op zijn kop zettende communistische ‘Great Reset’ zal onderwerpen. Helaas heeft het blindelings gehoorzamen van het overgrote deel van het volk hen het signaal gegeven dat hun missie vooralsnog lijkt te zullen slagen.

 

Xander

(1) Epoch Times

Zie ook o.a.:

12-04: World Economic Forum kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven
09-04: Wetenschappelijke studie: Potentiële oogschade bij frequent gebruik van mondkapjes
31-03: Voor longen zeer giftige substantie in blauwe mondkapjes;…
28-03: Pathologie professor noemt mondkapjes ‘devil in disguise’ en heimelijke ‘pandemie aandrijver’
28-02: Tijdens SARS-1 werd 110.000 dollar boete gezet op promoten mondkapjes als bescherming
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
16-02: Zweedse stad verbiedt dragen mondkapjes op school vanwege grote risico’s en ontbreken wetenschappelijke bewijs
28-01: Experts zeggen dat we nu twee, drie of misschien wel vier mondkapjes moeten dragen

2020:

08-11: Grootste studie naar mondkapjes ooit toont aan dat ze niet of nauwelijks helpen
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
14-10: Zweden heeft zonder lockdown en zonder mondkapjes laagste sterftecijfer van Europa
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
20-08: Top corona expert Zweedse overheid: Heel gevaarlijk te denken dat mondkapjes bescherming bieden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *