‘Geef politici niet langer een blanco cheque’ – Xandernieuws


—————————————————————————————————————————————–

Maakt dit kans van slagen in een klimaat-vaccin dictatuur? Wachten mensen weer totdat de pijn te erg wordt?

—————————————————————————————————————————————–

De Nationale Bond tegen Overheidsoorzaken heeft met het oog op de verkiezingen aanstaande week een bijzondere actie opgestart: ‘Stemmen onder Voorwaarden,’ met als kernboodschap: ‘Geef politici niet langer een blanco cheque!’ Aangezien zeker de afgelopen 10 jaar is gebleken dat het eigenlijk amper meer wat uitmaakt op welke partij je stemt omdat uiteindelijk toch steeds hetzelfde beleid wordt uitgevoerd, en er keer op keer ingrijpende besluiten worden gemaakt waar het volk geen enkele zeggenschap over krijgt, wil de bond de mogelijkheid bieden om ‘contractuele voorwaarden’ aan uw stem te verbinden.

Aangezien minstens 80% van onze wetten inmiddels uit Brussel komen, en minstens 80% van het Haagse beleid daardoor wordt gedicteerd, maakt een stem aanstaande woensdag (en in een beperkter aantal stemlokalen ook al morgen en dinsdag) op de VVD of GroenLinks, en alle partijen daartussen, nauwelijks meer verschil. Misschien moeten we wel constateren dat er geen ‘daartussen’ meer bestaat. Op een paar uitzonderingen na streven alle partijen op hoofdlijnen hetzelfde na. Samengevat komt dat neer op de totale onderwerping van Nederland aan een EU-Superstaat en een globalistische, door de VN bestuurde communistische klimaat-vaccin dictatuur.

‘Geef politici geen blanco cheque’

‘Nog vier dagen en dan vinden de landelijke verkiezingen plaats,’ begint de Bond in een gisterenavond verstuurde nieuwsbrief. ‘Als je gaat stemmen, geef de politici dan geen blanco cheque! Dat is namelijk wat je doet: je geeft het bestuur van de vereniging Tweede Kamer een volmacht om namens jou te besturen. Wat de dames en heren in Den Haag ook besluiten, met jouw stem heb je te kennen gegeven dat jij daarmee akkoord bent. Besluit de nieuwe regering straks een vaccinatiepaspoort in te voeren, dan heeft dat jouw steun. Besluit de nieuwe regering de zogeheten Spoedwet te verlengen, dan heeft dat ook jouw instemming. Laat dit niet gebeuren!

De uitleg van aanpak door de Bond:

‘Is jouw vertrouwen in de politiek ook zo afgenomen? Heb jij ook het idee dat het niet veel uitmaakt op wie je stemt? Zie jij ook gebeuren dat de gekozen en ongekozen politieke bestuurders na de verkiezingen vooral de belangen van het grootbedrijf blijven dienen? Doe dan mee aan Stemmen Onder Voorwaarden! We kunnen samen zorgen voor een historische doorbraak in het politieke systeem.

De oplossing: stem onder voorwaarden en eis een dwangsom van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde, met een maximum van € 175,- per dag per lijsttrekker van een politieke partij.

Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen. De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer een volmacht (art. 3:61 BW) om hen te besturen. Jij kunt als kiezer vanuit het burgerrecht aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is. 

De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Als jij meedoet aan Stemmen Onder Voorwaarden verlang je van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur. Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Accepteert hij de voorwaarden, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan bijvoorbeeld worden ingetrokken. Gaat de gekozene niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevries’ jij jouw stem en krijgt het aanstaande Kamerlid met praktische en juridische problemen te maken. De rechter zal worden ingeschakeld om hem tot behoorlijk bestuur te dwingen.

De Bond heeft een Juridische Kennisgeving opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Alle aanstaande Tweede Kamerleden worden gehouden aan de volgende acties:

• Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
• Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU) 
• Spoedwet afschaffen 
• Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden 
• ‘Bilderberg’ en World Economic Forum (‘The Great Reset’) buiten de orde plaatsen 
• Discriminatie op de woningmarkt beëindigen 
• Culturele tradities beschermen 
• Censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen 
• Censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen  
• Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten 
• Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen  

Schenden de lijsttrekkers één of meer van deze voorwaarden, dan moeten zij jou een dwangsom betalen van € 25,- per dag per geschonden voorwaarde zolang de schending voortduurt. Schenden de politici 7 voorwaarden, dan bedraagt de dwangsom € 175,- per dag.’

Maakt dit kans van slagen in een klimaat-vaccin dictatuur?

Als u mij eerlijk vraagt of ik denk dat deze onverwachte en op zich sympathieke actie enige kans van slagen maakt, dan zeg ik nee. Waarom niet? Omdat ook het afgelopen jaar keer op keer is gebleken dat de rechterlijke macht in 99,9% van alle gevallen automatisch een stempel van goedkeuring op het regeringsbeleid zet, hetzij direct, hetzij via een externe, door de overheid gesubsidieerde NGO (zoals bijvoorbeeld Urgenda).

Meest duidelijke en schrijnende voorbeeld was de gewonnen rechtszaak tegen de avondklok door Viruswaarheid, waarna dit besluit al na enkele uren door de rechter werd ‘gerepareerd’. Een schandalige gang van zaken voor iedere democratische rechtstaat, die ons land al sinds de Spoedwet overduidelijk niet meer is. Je kunt daarom het recht via het bestaande systeem niet meer herstellen als dat complete systeem verrot is. Dat is geworden zoals de ‘recht’spraak in de voormalige Sovjet Unie, en als de ‘democratie’ in de middelste ‘D’ van DDR.

Noem mij (te) sceptisch en cynisch, maar ik denk niet dat ook maar één rechter het zal wagen een dergelijke dwangsom aan de overheid op te leggen. En mocht dat in het onwaarschijnlijke geval toch gebeuren, dan ‘repareert’ het regime in Den Haag ook dat besluit weer net zo makkelijk. Kortom: Nederland is een totalitaire klimaat-vaccin dictatuur geworden, en als het volk aanstaande week geen radicaal andere keuzes maakt (ervan uitgaande dat het tellen van de stemmen hier wèl eerlijk verloopt, en er ook in dit opzicht geen Amerikaanse toestanden komen), dan zullen de ketenen van die dictatuur de komende jaren nog vele malen harder en pijnlijker worden aangetrokken.

Wachten mensen weer totdat de pijn te erg wordt?

Maar als het volk het dan uiteindelijk uitschreeuwt van ellende en vermoedelijk ook woede, is er geen uitweg meer. In uiterlijk 2030 – maar vermoedelijk al jaren eerder (2025) – is onze samenleving onherkenbaar veranderd, en bepaald niet ten goede – niet omdat ik dat zeg, maar omdat alle machtsstructuren waar de echte besluiten worden genomen, zoals het WEF, de WHO, de VN, het IMF, de Wereldbank en de EU, dat zo bepaald en aangekondigd hebben.

Helaas heb ik moeten constateren dat 9 van de 10 mensen om mij heen te goedgelovig (soms op het onbenullige af, hoe hoog hun opleiding ook is) en/of te bang zijn om de publicaties en uitspraken van deze organisaties en hun ‘opperheren’ zoals Klaus Schwab en Bill Gates erop na te lezen, en te constateren dat deze plannen en doelstellingen weliswaar inderdaad ‘complotten’ zijn, maar beslist géén theorieën. Integendeel, deze ‘complotten’ zijn volop in uitvoering gegaan. Kijk maar om u heen (en dan bedoelen we niet het kijken naar de mainstream media, die juist zijn ingeschakeld om propaganda te voeren voor deze agenda’s).

Het doet pijn dit te moeten concluderen, maar de historie leert dat ongeacht de stand van de technologie de mensheid nooit verandert en nooit echt leert van zijn fouten. In dit opzicht is er dus ‘niets bijzonders’ aan de hand, behalve dat de schaal waarop het wordt uitgevoerd groter is dan ooit. Dat is des te schrijnender als bedacht wordt dat de oplossing zó simpel en zó dichtbij is: massaal wakker worden, massaal NEE zeggen tegen deze finale machtsgreep van dit systeem, en massaal besluiten dat het echt heel anders moet, maar dan wel op een wijze die het exacte tegendeel is van de ‘Build Back Better / Great Reset / Agenda 2030’ agenda.

Xander

(1) Nationale Bond tegen Overheidszaken
Afbeelding (onbewerkt): Marc Hatot , Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *