Berlijn bouwt eerste ‘Huis van Eén’ God van grote wereldreligies – Xandernieuws


Impressie van het ‘Huis van Eén’.
(Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————

In Abu Dhabi komt met het Abrahamic Family House in 2022 iets vergelijkbaars – Moet het Christendom zijn traditionele kerngeloof verloochenen om ooit samen te kunnen gaan, of laait de vroegchristelijke strijd over de positie van Jezus weer op?

—————————————————————————————————————————————

Een ‘churmosquagogue’ wordt het in het Engels genoemd, en in het Nederlands zou het zoiets als een ‘moskerkagoge’ kunnen gaan heten: in Berlijn wordt op 27 mei de eerste steen gelegd voor het zogenaamde ‘Huis van Eén’, waarmee Eén God van alle religies wordt bedoeld. Het gebouw wordt namelijk een gebedshuis voor zowel christenen, Joden als moslims. Ook aanhangers van andere geloven en atheïsten zijn er welkom. Een één-wereldreligie is het nog niet, maar de volgende stap daartoe wordt nu daadwerkelijk gezet.

Na 10 jaar plannen komt het € 47 miljoen kostendende ‘intergeloof’ huis er dan toch, en wel op de plek van de in 1964 door de DDR gesloopte Petrikirche. ‘Het idee is heel simpel,’ zei Roland Stolte, christelijk theoloog en verbonden aan het project. ‘We wilden een huis voor gebed en lering, waar deze drie religies co-existeren, terwijl ze elk hun eigen identiteit behouden.’ Dat ongelovigen eraan meewerkten noemde hij ‘heel belangrijk. Oost Berlijn is een zeer seculiere plek. Religieuze instituten moeten een nieuwe taal en manieren vinden om relevant te zijn, en verbindingen te leggen.’

‘Veel verschillende wegen naar God, en elke weg is een goede’

Rabbi Andres Nachama, die samenwerkt met een pastor en een imam, merkte op dat ‘er veel verschillende wegen zijn naar God, en elke weg is een goede.’ In het Huis van Eén aanbidden christenen, moslims en Joden weliswaar niet gezamenlijk, maar kunnen ze elkaar wel bezoeken en elkaars feestdagen vieren. ‘Het is meer dan een symbool. Het is de start van een nieuw tijdperk waarin we laten zien dat er geen haat is tussen ons.’

Stolte erkende dat er ‘in de eerste paar jaar’ toen het project nog in de stijgers stond ‘wat angst was dat we religies vermengen, of proberen een nieuwe religie te creëren.’ Die zorgen en angsten zijn er bij sommigen nog steeds. ‘Chrislam is de perfecte eindtijd hybride (religie) voor een aanstaande tijd waarin hybride mensen en dieren deze aarde zullen bevolken,’ wordt bijvoorbeeld op ‘Now The End Begins‘ geschreven. ‘Het combineert het valse christendom van het Rooms Katholicisme met de islam en het afvallige Judaïsme, en neemt ook atheïsten, boeddhisten, en het complete scala aan New Age in zich op.’

Abrahamic Family House in Abu Dhabi, met de zegen van de paus

In Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) moet in 2022 met het Abrahamic Family House iets vergelijkbaars worden geopend. Het besluit hiertoe viel tijdens het bezoek van paus Franciscus aan de VAR in 2019, het eerste bezoek ooit van een paus aan het Arabische schiereiland. Franciscus ondertekende samen met de Grote Imam van al-Azhar, dr. Ahmed el-Tayeb, een verklaring waarin werd opgeroepen tot religieuze tolerantie en dialoog. Voor dit doel werd een intergeloof raad opgericht die het Hogere Comité van Menselijke Broederschap wordt genoemd.

‘Zoon van God’ is voor Joden en moslims grootst mogelijke godslastering

Samenwerken is één ding, maar samenvoegen zal nog een heel groot probleem gaan worden. Het traditionele christendom is gecentreerd rond Jezus Christus, de Zoon van God, wat voor zowel Joden als moslims een volstrekt onaanvaardbare overtuiging is. In de islam is het geloof in Gods Zoon zelfs ‘shirk’, de grootst mogelijke godslastering die je een enkele reis naar de hel oplevert. Veel Joden denken er net zo over.

In het christendom is juist de ontkenning van de Zoon van God onvergeeflijk. ‘Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh.2:22-23). Hier staat letterlijk dat iedereen die de Zoon niet erkent ‘de antichrist’ is.

Kern christelijke geloof moet worden verloochend – of zien sommigen een opening?

Het ziet er daarom naar uit dat het geïnstitutionaliseerde christendom de kern van zijn eigen geloof zal moeten loslaten en verloochenen om een één-wereldreligie mogelijk te maken. Aangezien de paus voorop loopt om dit mogelijk te maken, lijkt het een kwestie van tijd voordat hij de katholieke leerstellingen nog meer zal proberen aan te passen en te veranderen. In sommige protestantse en evangelische kerken zien we overigens al jaren eenzelfde beweging, al gaat het daar minder snel.

De term ‘Zoon van God’ wordt op basis van enkele Bijbelteksten door sommige uitleggers en theologen zo geïnterpreteerd, dat er volgens hen weliswaar een eerste, maar niet een enige Zoon zou zijn:

‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’ (Rom.8:14)

‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;’ (Rom.8:29)

‘Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.’ (Heb.2:10)

Anderen wijzen er in dit kader vaak op dat Jezus Christus weliswaar ‘Ik en de Vader zijn één’ zei (Joh.10:30), maar zichzelf nergens letterlijk ‘God’ noemde**, enkel ‘Zoon van God’ en ‘Zoon des Mensen’. Met uitspraken zoals ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen’ (Joh.16:28) en ‘De woorden die Ik tot u spreek zeg Ik uit mijzelf niet, maar de Vader, die in Mij blijft’ maakte Jezus een duidelijk onderscheid tussen hemzelf en God. De hogepriester en overpriesters vonden hem schuldig aan godslastering, omdat Hij zich in hun ogen gelijk stelde met God (Matt.26: 59-66).

(** M.u.v. Joh.10:36, maar uit de context blijkt dat Jezus hier iets anders mee bedoelde. ‘De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader, om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden? (zie Psalm 82:6). Als Hij hén goden genoemd heeft… zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?’)

Laait de vroeg christelijke strijd over de positie van Jezus weer op?

‘Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen… opdat God zij alles in allen’ (1 Kor.15:28). Hoe kan God Zich aan Zichzelf onderwerpen? Dit was één van de vragen waar het vroege christendom mee worstelde, en waarom een groot deel weigerde in te stemmen met het concilie van Nicea in 325, waar bepaald werd dat Jezus ‘van dezelfde substantie’ is als God, en dus zelf waarlijk God is.

Uit historische christelijke annalen blijkt dat veel meer bisschoppen hieraan twijfelden, maar op straffe van excommunicatie werden gedwongen in te stemmen. 8 van de 10 christelijke gemeenten weigerden sowieso om aan het concilie deel te nemen, omdat ze keizer Constantijn, de initiatiefnemer van het concilie, vanwege zijn aanbidding van de zonnegod Sol als een heiden zagen, en de leer van de Drie-eenheid als on-Bijbels beschouwden. Constantijn liet vervolgens alle Ariaanse boeken en geschriften verbranden, en stelde zelfs de doodstraf op het bezit van deze boeken.

In onze tijd zou het zijn alsof Koning Willem Alexander of premier Mark Rutte alle kerkleiders op het matje roept, en hen vervolgens dicteert wat de ware leer is en wat niet. Degenen die dit dictaat niet accepteren, zouden ogenblikkelijk hun functie en kerk kwijtraken. Ook zouden al hun boeken in beslag worden genomen, hun artikelen en websites offline worden gehaald, en zou iedereen die het waagde deze boeken en artikelen in zijn bezit te houden de doodstraf kunnen krijgen.

De mede door deze Romeinse keizer afgedwongen leer van de Drie-eenheid werd pas officiële theologie op het concilie van Constantinopel in 381. De aanhangers van de Ariaanse leer, die vooral in het Oost Romeinse Rijk enige tijd de boventoon had gevoerd en stelt dat Jezus door God geschapen werd en dus enkel ‘godgelijkend’ was, maar niet God Zelf, verloren het definitief van de trinitariërs, die daarbij een handje geholpen werden door de Romeinse keizer Theodosius, die een keiharde vervolging instelde. Hierdoor werd het Arianisme vrijwel uitgeroeid.

Passen christenen hun geloof aan, of komt er een andere onverwachte misleiding?

Het lijkt dan ook voorstelbaar dat christelijke voorstanders van een één-wereldreligie deze teksten en historische gebeurtenissen kunnen aangrijpen om hun al bijna 2000 jaar bestaande geloof zo aan te passen, dat deze aanvaardbaar(der) wordt voor zowel Joden als moslims. Desondanks zal daarvoor nog steeds de unieke Nieuw Testamentische positie van Jezus als ‘de Christus’ moeten worden afgewaardeerd tot slechts een ‘profeet’, een positie die Jezus in de islam reeds heeft (‘Isa’). Het is nauwelijks denkbaar dat christenen van welke denominatie dan ook hier ooit mee zullen instemmen.

Of wordt er plotseling een totaal andere misleiding uit de hoge hoed getoverd, die alle bestaande religies, geloven en overtuigingen in één klap op zijn kop zet, en aangegrepen wordt voor de definitieve vorming van een nieuwe één-wereldreligie?

Xander

(1) The Guardian via The Jerusalem Post
(2) Impressie Huise van Eén: Kuehn Malvezzi

Zie ook o.a.:

14-01: Wereldwijde explosie vervolging van christenen, vooral in Afrika

 

2020:
23-12: Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
16-12: ‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
27-07: Raeliaanse beweging wil nog steeds ‘alien’ ambassade bij Jeruzalem bouwen
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

 

2019:
18-11: Paus wil ontkennen klimaatcrisis officieel tot zonde bestempelen
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Paus Franciscus wil afspraken voor hersenspoelen kinderen om op klimaat gebaseerde wereldregering en wereldreligie mogelijk te maken – Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *